Alapszabály

A Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján a mai napon az egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

A változásokat aláhúzás jelöli.

1.§
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 1. Az Egyesület neve: Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú EgyesületAz Egyesület angol neve: Himalayan Yoga Meditation Group of Hungary
 2. Az Egyesület székhelye: 1163 Budapest, Főhadnagy utca 7.
 3.  Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére, valamint a határon túli területek magyarlakta településeire.
 4. Az Egyesület spirituális vezetője Swami Veda Bharati, és jogában áll kijelölni az utódját. A spirituális vezető segítséget, útmutatást ad a meditáció gyakorlását illetően, valamint személyes mantra-beavatást biztosít az Egyesület tagjai részére.
 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

2.§
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:

 • Elsősorban és legfőképpen; a jóga meditáció tanítása a himalájai mesterek tradíciója szerint, a himalájai Swami Rama interpretációja alapján.
 • Non-profit szervezetként, vállalkozás minden olyan törvényes tevékenységre, amely hozzájárul a fenti cél eléréséhez, beleértve a szükséges ingóságok és ingatlanok megszerzését is.
 • Egy magyar meditációs csoport létrehozása, akik hetente egyszer, azonos időben, közösen végzik meditációs gyakorlatukat, fizikai hollétüktől függetlenül.
 • Különféle írott anyagok, kép-és hangfelvételek készítése, kiadása és terjesztése a Himalájai Jóga Tradícióról.
 • A Himalájai Tradíció keretein belül magyarországi jógaoktató képzés szervezése, bonyolítása, a leendő oktatók segítése.
 • Kapcsolódás a Swami Veda Bharati által meghirdetett programokhoz, a rishikeshi ashramok és az amerikai Meditation Center munkájához, az Association of Himalayan Yoga Meditation Sociaties-hez.
 • Kapcsolódás a magyarországi jógaképviseleti szervekhez (pl. Magyar Jóga Társaság), más jógautak, irányzatok képviselőihez, munkájához.
 • Egy magyarországi ashram létrehozása a gyakorláshoz szükséges optimális feltételek megteremtéséhez.

(2) Az Egyesület a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkező civil szervezet, amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, ezért közhasznú jogállásra jogosult.

(3) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. mint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 144. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott, a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésére irányuló közfeladathoz, valamint
 2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 9. pontja szerint az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásra irányuló közfeladathoz kapcsolódóan egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet;
 3. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdése szerint pedagógiai szakmai szolgáltatásra irányuló közfeladathoz kapcsolódóan nevelés és oktatás, képességfejlesztés;
 4. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX tv. 121. § a)-b) pontjai szerint közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelősére szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatására irányuló közfeladathoz kapcsolódóan kulturális tevékenységet;
 5. a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai szerint az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésére irányuló közfeladathoz kapcsolódóan, valamint
 6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. pontja szerint sport, ifjúsági ügyekre irányuló közfeladathoz kapcsolódóan sportot.

(4) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Reciklika szakfolyóiratban való közzététel útján biztosítja.

(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(6) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(8) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

3.§
Az Egyesület tagjai

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a spirituális vezetőtől mantra beavatásban részesült vagy erre a spirituális vezető feljogosítja, és a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, és az a jogi személy, aki az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, spirituális vezetőjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Egyesület döntéseiben szavazati joggal nem rendelkezik, vezető pozícióba nem választható.

(2) A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a tag halálával, vagy a jogi személy megszűnésével,
 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • ha az Egyesület megszűnik.

(4) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(5) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. Ez a határozat csak akkor hozható meg, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4.§
Tagsági jogok és kötelezettségek

 (1) Az Egyesület tagja jogosult:

– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
–a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
–az Egyesület vezető tisztségviselőjévé választható

(2) Az Egyesület pártoló tagja jogosult:

– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását: a természetes pártoló tag személyesen, a jogi személyek pedig törvényes képviselő útján.
A spirituális vezető jogosult az Egyesület bármely tanácskozásán személyesen részt venni, illetve elektronikus vagy bármely egyéb módon kifejezni véleményét. Döntései minden spirituális dologban – a meditáció gyakorlását és tanítását illető kérdésben – kötelező érvényűek az Egyesület számára, míg az egyéb ügyekben javaslatként kezelendők.

(3) Az Egyesület tagja köteles:

 • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
 • az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
 • a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

(4) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(5) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a rendes tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,

 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(6) Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(7) Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

6.§
A Közgyűlés


(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés elfogadása.
c) Az Elnök éves beszámolójának és annak részeként a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának, megszűnésének kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás.
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, díjazásának megállapítása.
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása.

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, elnökségi tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökségi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

k) a végelszámoló kijelölése.

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli (levél vagy e-mail) értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, az Egyesület nevének és székhelyének, a közgyűlés idejének és helyszínének, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés helye az Egyesület székhelye, kivéve, ha az Elnökség máskép határoz. A közgyűlés nyilvános.

(4) A közgyűlés tisztségviselői: a levezető elnök, két szavazatszámláló, egy jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv-hitelesítő. A tisztségviselőket a közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével választja.

(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. Szavazásra az Egyesület azon rendes tagjai jogosultak, akik az előző évi tagdíjat befizették, és akikkel szemben adott határozat meghozatala során nem érvényesül az Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(6) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve azokban a kérdésekben, ahol jogszabály eltérően rendelkezik és az a), e) és g) pontokat, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges.  Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(7) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(8) A jegyzőkönyvvezető a közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 8 napon belül írásba foglalja. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti.

(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.  Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7.§
Az Elnökség


(1) Az Egyesület vezető szerve az Elnökség. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Két Közgyűlés között intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.

(2) Az Elnökség legalább három, legfeljebb 5 tagból áll. Elnökségi tag az a rendes tag lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökségi tagokat a közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül 4 évre szóló időtartamra egyszerű szótöbbséggel választja.

(3) Az elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(5) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(6) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli (levél vagy e-mail) értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, az elnökségi ülés ideje, helyszíne és a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(7) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 1. a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
  b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
  c) az ügyrend elfogadása,
  d) az etikai szabályok elfogadása,
  e) tagfelvétel jóváhagyása,
  f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
  g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
  h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
  i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(8) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is.

(9) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

8.§
Az Elnök

(1) Az Elnök a Közgyűlés által az Elnökség tagjai közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 • az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
 • a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
 • az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 • az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 • az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 • éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
 • a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése.

9.§
Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, gazdasági-vállalkozási tevékenységéből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételből, részére juttatott támogató befizetésekből, adományokból, pályázat útján szerzett támogatásokból és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. Az alakulás évében a tagdíj összege egységesen 5ooo Ft/fő/év. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával a cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivé-telével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

(8) Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyez-tető mértékű hitelt nem vehet fel és ilyen mértékű kötelezettséget nem vállalhat; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. törvény 27-30. § szakaszai az irányadók.

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapí-tották, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

(13) A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani, ide nem értve a tagnyilvántartást. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

(14) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.

10.§
Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett két Elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

11.§
Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más civil szervvel való egyesülését kimondja. A spirituális vezető – a Tradíció szellemiségének vagy tanításainak durva megszegése esetén – a Közgyűlés felé kezdeményezheti az Egyesület megszűnését.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. Az Egyesület minden fennmaradó vagyonát olyan Egyesületnek kell felajánlani, amely a 2.§-ban megfogalmazott vagy ahhoz hasonló célok megvalósításán dolgozik.

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12.§
Záró rendelkezések


(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

Budapest, 2014. június 3.

                                                                                                       Mezősi Anna

Elnök

Záradék:

Alulírott Mezősi Anna mint a Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület elnöke igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítás alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 2. § (7) pontjának az 1/2014.11.21. számú határozattal történt módosítása adott okot.

Budapest, 2014. november 21.

                                                                                Mezősi Anna

                                                                                                               Elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.